Hlavní okno

Video editor OpenShot má jedno hlavní okno, které obsahuje většinu informací, tlačítek a nabídek potřebných k editaci video projektů.

Celkový náhled

Id

prvek

popis

1

Panel nástrojů

Obsahuje tlačítka pro otevření, uložení a export video projektů.

2

Karty funkcí

Přepínání mezi Projektovými soubory, Přechody a Efekty.

3

Projektové soubory

Všechny soubory videa, zvuku a obrázků, které byly importovány do projektu.

4

Okno náhledu

Toto je oblast, kde se bude video přehrávat.

5

Panel nástrojů pro editaci

Tento panel nástrojů obsahuje přepínací tlačítka pro editaci, oříznutí a rozdělení klipů.

6

Jezdec přibližování

Tento jezdec nastavuje měřítko časové osy.

7

Ukazatel současné pozice / Pravítko

Pravítko ukazuje meřítko času a červená čára je ukazatelem současné pozice, která ukazuje, kde se přehrávání videa aktuálně nachází.

8

Časová osa

Časová osa vizualizuje video projekt a každý klip a přechod v projektu.

9

Filter

Filter the list of items shown (project files, transitions, and effects) by using these toggle buttons and textbox.  Enter a few letters of what you are looking for, and the results will be shown.

Panel nástrojů

Hlavní panel nástrojů obsahuje tlačítka pro rychlé vytvoření a uložení projektu, akce Vpřed a Zpět, importování souborů, exportování videa. Všechny tyto funkce můžete najít také v nabídkách Soubor a Upravit.

Id

prvek

popis

1

Nový projekt

Vytvoření nového souboru projektu (*.OSP).

2

Uložit projekt

Uložení stávajícího projektu. Pokud ještě nebyl žádná projekt vytvořen, otevře se dialogové okno, které se zeptá na informace.

3

Zpět

Vrátit poslední akci

4

Vpřed

Znovu provést vrácenou akci

5

Importovat soubory

Importování 1 nebo více souborů do současného projektu.

6

Exportovat video

Exportování současného projektu do jednoho video souboru.

Karty funkcí

Tyto karty vám umožňují přepínat mezi 3 různými funkcemi: Projektové soubory, Přechody a Efekty. Položky na těchto kartách mohou být přetáhnuty na časovou lištu.

Projektové soubory

The Project Files section contains all files that have been imported into your project.  Before you can add an image, audio file, or video file to your project timeline, it must first be imported into your Project Files section.

Okno náhledu

Okno náhledu je místo, kde se zobrazuje přehrávání (nebo náhled) video projektu. Pomocí tlačítek pod oknem náhledu můžete ovládat přehrávání. Velikost oblasti lze měnit kliknutím na úchopy (nebo čáry) kolem oblasti a jejich tažením.

Id

prvek

popis

1

Skok na začátek

Skok na úplný začátek projektu.

2

Přetáčet zpět

Přetáčet video zpět ze současné pozice přehrávání.

3

Přehrávat / Pozastavit

Přehrávat nebo pozastavit přehrávání projektu.

4

Přetáčet vpřed

Přetáčet video vpřed ze současné pozice přehrávání.

5

Skok na konec

Skok na konec projektu.

Panel nástrojů pro editaci

Panel nástrojů pro editaci vám umožňuje přepínat mezi různými režimy časové osy. Když přesunujete, ořezáváte nebo vyřezáváte klipy je nutné pomocí tohoto panelu nástrojů změnit režim editace.

Id

prvek

popis

1

Přidat stopu

Přidat novou stopu nahoru.

2

Režim výběru

Režim výběru vám umožňuje kliknout na klipy a přesouvat je.

3

Režim střihu

Režim střihu vám umožňuje rozdělit klip, kdekoliv kliknete. Pokud je povoleno přichytávání, kliknutí blízko současné pozice (červená čára) posune klip přesně na současnou pozici.

4

Režim změny velikosti

Režim změny velikosti vám umožňuje chytit hrany klipu a měnit jeho velikost (nebo jej ořezat) tažením.

5

Režim přichycení

Režim přichycení umožňuje připojit klip k jinému nejbližšímu klipu nebo současné pozici (pokud je některý z nich blízko), když jej pustíte. Přechody se přichytí k nejbližším klipům. Taktéž klipy a přechody se přichytí k současné pozici.

6

Přidat značku

Přidat novou značku, která vám umožňuje během přehrávání skočit na přesný bod.

7

Předchozí značka

Skok na předchozí značku (pokud se tam nějaká nachází).

8

Další značka

Skok na další značku (pokud se tam nějaká nachází).

Jezdec přibližování

Jezdec přibližování vám umožňuje měnit měřítko časové osy. Přiblížením uvidíte časovou osu podrobněji a oddálením uvidíte celý projekt, aniž byste jej museli posouvat. Můžete buďto kliknout na tlačítka přiblížení a oddálení (nalevo a napravo) nebo posunout jezdce přibližování. Pokud použijete posunutí jezdce, změna se projeví až poté, co posunování zastavíte.

Časová osa

Časová osa zobrazuje projekt v grafické podobě. Každý klip je reprezentován žlutým obdelníkem. Každá stopa je reprezentována modrým obdelníkem. Současná pozice (červená čára) je reprezentuje aktuální pozici přehrávání (nebo náhledu) projektu.

Klikněte kdekoliv na pravítko, chcete-li skočit na daný bod v čase. Táhnutím červené čáry po pravítku budete rychle "převíjet" video. Jedná se hrubý způsob, jak prohlížet projekt.

Id

prvek

popis

1

Pravítko

Pravítko zobrazuje aktuální měřítko časové osy.

2

Současná pozice

Současná pozice představuje pozici, kde se přehrávání v okně náhledu zrovna nachází.

3

Klip

Klip představuje zvukový, obrázkový nebo video soubor.

4

Stopa

Stopa je podobná vrstvě. Vyšší stopa zobrazuje video a obrázky nad nižšími vrstvami. Počet stop, které můžete mít v projektu, není omezen.

Stopy

OpenShot používá stopy k vrstvení videí a obrázků. Stopa úplně nahoře je nejvyšší vrstva a stopa úplně dole je nejnižšší vrstva. Pokud vám něco říkají vrstvy v aplikacích pro úpravy fotografií, měly by vám něco říkat i tento koncept. OpenShot všechny vrstvy spojí dohromady, přesně jako editor fotografií.

Představte si například projekt se třemi video stopami. Obrázek západu slunce by měl být použit jako pozadí, obrázek s mnoha kruhy by měl být uprostřed a logo by mělo být nahoře.

Id

prvek

popis

1

Horní stopa

Klipy v této stopě budou nahoře. Loga a vodoznaky by měly být na této vrstvě. Na ukázce je v této vrstvě logo OpenShotu.

2

Prostřední vrstva

Tyto klipy jsou pod horní vrstvou, ale naopak nad tou spodní. Na ilustraci je v této stopě obrázek s kruhy.

3

Spodní stopa

Tyto klipy jsou pod všemi ostatními stopami. Na ilustraci je v této stopě západ slunce.

Ovládání při přehrávání videa

Přehrávání, pozastavení a přetáčení jsou velmi důležité funkce editoru videa. Když budete vytvářet video projekt, budete jej muset přehrávat znovu a znovu. Ačkoliv je klikání na tlačítko Přehrávat je velmi jednoduchý způsob, jak to dělat, existuje mnoho rychlejších způsobů.

Způsoby přehrávání

There are 8 ways to control the video playback in OpenShot.

  1. Klikání na Nástrojovou lištu náhledu (Přehrávat, Přetáčet vpřed atd.)

  2. Tažení jezdce nad nástrojovou lištou náhledu

  3. Tažení současné pozice na pravítku

  4. Kliknutí na jakékoliv místo na pravítku

  5. Používání klávesových zkratek (klávesy J, K, L)

  6. Používání tlačítek s šipkami (doleva, doprava, nahoru, dolů)

  7. Používání mezerníku (přehrávání/pauza)

  8. Double-clicking on a user-defined marker

Klávesové zkratky

Klávesová zkratka je klávesa (nebo klávesy) na klávesnici, která vám ušetří pohyby myši a klikání. Často je jednodušší stisknout klávesu než zaměřit a kliknout. Zde jsou všechny klávesové zkratky v OpenShotu.

klávesa

popis

J

Přetáčení videa

K

Pozastavit / Přehrávat

L

Rychlé přetáčení videa

Mezerník

Pozastavit / Přehrávat

Nahoru

Skok na předchozí značku (pokud existuje)

Dolů

Skok na další značku (pokud existuje)

Doleva

Vrátit se o jeden snímek (krokování snímků)

Doprava

Pokročit o jeden snímek (krokování snímků)

TAB

Přepínání mezi režimy změny velikosti a výběru

Ctrl + kolečko myši

Přibližování & oddalování časové osy

Ctrl + Home

Skok na začátek časové osy

Ctrl + End

Skok na konec časové osy

C

Posunout všechny klipy na současnou pozici

CTRL + N

Vytvořit nový projekt

CTRL + O

Otevřít existující projekt

CTRL + F

Importovat soubor (zvuk, video nebo obrázek)

CTRL + I

Importovat obrázkovou sekvenci

CTRL + W

Import new transition

CTRL + S

Uložit aktuální projekt

SHIFT + CTRL + S

Save the current project as...

CTRL + X

Export project as MLT XML

CTRL + E

Exportovat aktuální projekt jako video soubor

CTRL + U

Upload current project as a video file to YouTube or Vimeo

CTRL + Q

Ukončit program

CTRL + Z

Vrátit poslední akci

CTRL + Y

Znovu provést vrácenou akci

CTRL + P

Upravit nastavení

CTRL + T

Vytvořit nový titulek

CTRL + B

Vytvořit nový animovaný titulek

F11

Přepínání do celostránkového režimu

F1

Otevřít soubor s nápovědou (pokud je nainstalován)

CTRL + D

Capture and save the current frame of any non-audio clips that are overlapping the play-head, and add them to the project files.