Προτιμήσεις

Για να ρυθμίσετε το OpenShotapplication>, guimenu> guimenuitem>. guilabel>